image
 
image

 

                                      งานด้านพัฒนาบุคลากร
                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
รายงานการประชุมพนักงาน
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก-บรรจุ-แต่งตั้ง-ย้าย-โอน
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรจังหวัดสระแก้ว-2563
รายงานผลการปฏิบัติราชการ-ปี-2563
รายงานการประชุม-ผู้บริหาร-พนักงาน-ประจำเดือน-ตุลาคม-2563
รายงานการประชุมพนักงาน-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการจริยธรรม
ประกาศประมวลจริยธรรม-2564
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
แผนพัฒนาบุคลากร-2564-2566
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล-2564
คู่มือปฏิบัติงาน-พัสดุ
คู่มือปฏิบัติงาน-การเงิน-การบัญชี
คู่มือปฏิบัติงาน-ธุรการ
ประกาศหลักเกณฑ์และการประเมินการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากร
ประกาศประมวลจริยธรรม-2564
รายละเอียดแผนอัตรากำลัง-3-ปี-2564-2566
โครงสร้างแผนอัตรากำัง-3ปี-อบต.หนองม่วง
แผนพัฒนาบุคลากร-2564-2566
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ประกาศรับสมัคร-สรรหา-เลือกสรรบุคคล
แผนอัตรากำลัง-61-63-ปป.ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาพนักงานหนองม่วง-2561-2563
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร-อบต.หนองม่วง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982


  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982