Image
 
image
 
image

วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบชลประทาน ดูแลงานการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน
สร้างเศรษฐกิจชุมชน อย่างพอเพียง
................................................
ยินดีต้อนรับสู่........
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ.2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เป็นลำดับที่ 5,356 จากทั้งหมด 6,746 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสูง ประมาณ 4 กิโลเมตรขอเชิญผู้รับบริการ จาก อบต.หนองม่วง ตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง-3
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง-2
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง1
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร-พ.ศ.-2566
สื่อประชาสัมพันธ์ปลอดบุหรี่
ประกาศกำหนดนโยบายสูบบุหรี่
ประกาศใช้ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว พ.ศ.2563
รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลหนองม่วง
กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการประชาชน พ.ศ.2565
จำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลหนองม่วง
ข้อมูลสนามกีฬาตำบลหนองม่วง
ฐานข้อมูลคนพิการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองม่วง
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ
สถิติผู้รับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ณ อบต.หนองม่วง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ ลดขั้นตอนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก อบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาลุกล้ำทางสาธารณะ
หลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศ-เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก-อบต.
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตารางกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
เจตนำนงสุจริต-ผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการ-ปีงบประมาณ-2564
รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ-2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์รับโอน-ย้าย
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัิติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ฉบับที่ 23
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 11
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
ประชาัสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศใช้แผนป้องการทุจริต-61-64
แผนป้องกันการทุจริต-2561-2564
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ-อบต.หนองม่วง
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มืองานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โทร:08-6060-6850

นายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองม่วง
โครงสร้างส่วนราชการ

เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน(ภรด.2) ณ สำนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
เว็บไซต์บริการ
 
 
 
 
 
   
 
20 กรกฎาคม 2566
นายละเอียด สนั่นทุ่ง นายอำเภอโคกสูง และทีมงาน พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และทีมงาน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลหนองม่วง จำนวน 10 คน
 
19 กรกฎาคม 2566
นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี เป็นประธานเปิดฯ อบรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากชุมชน สู่ความมั่งคั่งเศรษฐกิจไทย โดยการนำทฤษฏีธนาคารน้ำใต้ดิน มาพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโค ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม อบต.หนองม่วง มีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน ในพื้นที่ตำบลหนองม่วง เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
 
8-9 กรกฎาคม 2566
อบต.หนองม่วง ส่งเสริมและสนับสนุน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
ณ บ้านกังหันลมชมสวน ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 
4 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปวิถีใหม่บ้านหนองหว้า ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
พี่น้องประชาชนนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มสมาชิกและหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3 กรกฎาคม 2566
อบต.หนองม่วง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม. จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ฯ โนนพยอม แปลงที่ 2 โดย นายชาตรี ผดุงพงษ์ ผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยอบต.หนองม่วง รองต๋อง พงษ์พรม และสมาชิกอบต.
กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองม่วงเครือข่าย ทสม.จังหวัดสระแก้วเครือข่าย ทสม.อำเภอโคกสูง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.หนองม่วงครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีประชาชนในพื้นที่
 
1 กันยายน 2565
โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร การเลี้ยงโคขุนอย่างเป็นระบบ การเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร และการผสมปุ๋ยวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต. หนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
3 สิงหาคม2565
โครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
วันที่ 3 สิงหาคม2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองม่วง
 
12 สิงหาคม 2565
โครงการปลูป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ณ ค ลองทมฝาง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
22 กรกฎาคม 2565
อบต.หนองม่วง ดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ 2565 พิธีเปิดโครงการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาวัดโคกสว่าง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
กิจกรรมป้องกันโรคต่างๆพร้อมรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้กับประชาชน ตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
23 กันยายน 2565
กิจกรรมให้ความรู้แก่ปร ะชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค. ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
 
20 สิงหาคม 2565
อบต.หนองม่วง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง และชมรมกีฬาตำบลหนองม่วง จัดทำโครงการอบรมและส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
 
โครงการลดขยะลดภาวะโลกร้อน
วันที่ 17.พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมโครงการ ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี พร้อมมอบรถเข็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองม่วง จำนวน 37 กลุ่ม
 
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ระหว่าง วันที่ 5 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 จำนวน 9 วัดในตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2565
นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / ปลัดอบต.หนองม่วง ร่วมพิธียกเสาเอก บ้านของนางสมสี แก่มวิชา ราษฏรม.8 บ้านคลองทราย ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ เผือกสีสุขและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างดียิ่ง
 
วันที่ 16 กันยายน 2565 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโคกสว่าง หมู่ 5 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายก อบต.หนองม่วง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อบต.หนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


  ชมกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่....
 
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter                                                    
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982