image
 
image

 
 
อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537
พ.ร.บ.-อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต-2558
พ.ร.ก.-หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-2546
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982