ุ่ กิจกรรมที่ผ่านมา
 
image
 
image

 
กิจกรรม
11 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมจิตรอาสา ณ. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โดยมี นายพุทธิพงศ์ ม่วงศิลปชัย. นายอำเภอโคกสูงเป็นประธานในพิธี
24 มิถุนายน 2565
อบต.หนองม่วง ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรโคกสูง จัดทำโครงการอบรมแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอบต.หนองม่วง โดยมี นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เป็นประธานฯ
16 มิถุนายน 2565
เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชน นำน้องๆ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุม
เพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโคกสูง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นรองประธาน 1 คน เป็นคณะบริหารฯ 4 คน
#สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
6 มิถุนายน 2565
อบต. หนองม่วง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองฯ สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลหนองม่วง
คัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ (กลุ่มเปราะบาง)
.โครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการเชิดชูเกียติคนดีศรีตำบล ประจำปี 2564
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร.
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
25 พฤศจิกายน2564
อบต.หนองม่วง.จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
28 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง และชมรมกีฬาตำบลหนองม่วง จัดอบรมและส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 ณ โดมสนามกีฬาอบต.หนองม่วง
26 กันยายน 2563 นายกเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563
ณ โดม อบต. หนองม่วง
23 กันยายน 2563
นายกเทอดศักดิ์ อาศัยกลางและทีมงานมาบรรยายระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือการเติมน้ำใต้ดิน อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการเรียนรู้การเติมน้ำใต้ดินอย่างถูกต้อง
22 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง ร่วมกับพมจ.สระแก้ว มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นายลี หมั่นกิจ หมู่ที่ 14 กรณีปรับปรุงห้องน้ำ
22 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง ร่วมกับพมจ.สระแก้ว มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นางท่ง กุดนอก หมู่ที่ 5 กรณีเปลี่ยนหนังคาบ้าน
20 กันยายน 2563
นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง
นำทีมนายกฯอบต.หนองม่วง ประธานสภาฯ สมาชิกฯอบต. พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ดำเนินการการเก็บผักตบชวา ออกจากคลองและถนนบริเวณสะพานบ้านผาสุก บ้านสุขเจริญ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบโคกหนอง นา ธนาคารน้ำใต้ดินและฟาร์มตัวอย่างตามศาสตร์พระราชาอบต. หนองม่วง ร่วมกับ #อำเภอโคกสูง #หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา อบต.หนองแวง โคกสูง สระแก้ว อบต.โนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว #พลังงานจังหวัด
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง และนายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีฯ ณ บริเวณสวนสาธารณริมสระน้ำ อบต. หนองม่วง
พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลหนองม่วง
ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า(COVID19)และการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง
ร้านประชารัฐ ร้านสหกรณ์ บ้านหนองหว้า
การติดตามและตรวจสภาพร้านค้าแผงลอย
- ตลาดแผงลอย บ้านหนองหว้า และตลาดแผงลอย ตอนเย็น บ้านโคกสว่าง
ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หนองม่วง  โทรศัพท์ 037- 441 982  หรือ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120