Image
 
image
 
image

วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบชลประทาน ดูแลงานการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน
สร้างเศรษฐกิจชุมชน อย่างพอเพียง
................................................
ยินดีต้อนรับสู่........
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ.2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เป็นลำดับที่ 5,356 จากทั้งหมด 6,746 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสูง ประมาณ 4 กิโลเมตร

   
  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร.
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  25 พฤศจิกายน2564
อบต.หนองม่วง.จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564
  17 กันยายน 2563 กิจกรรม อบรมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
  17 กันยายน 2563 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  28 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง และชมรมกีฬาตำบลหนองม่วง จัดอบรมและส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 ณ โดมสนามกีฬาอบต.หนองม่วง
  26 กันยายน 2563 นายกเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563
ณ โดม อบต. หนองม่วง
  23 กันยายน 2563
นายกเทอดศักดิ์ อาศัยกลางและทีมงานมาบรรยายระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือการเติมน้ำใต้ดิน อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการเรียนรู้การเติมน้ำใต้ดินอย่างถูกต้อง
  22 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง ร่วมกับพมจ.สระแก้ว มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นายลี หมั่นกิจ หมู่ที่ 14 กรณีปรับปรุงห้องน้ำ
  22 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง ร่วมกับพมจ.สระแก้ว มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นางท่ง กุดนอก หมู่ที่ 5 กรณีเปลี่ยนหนังคาบ้าน
  20 กันยายน 2563
นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง
นำทีมนายกฯอบต.หนองม่วง ประธานสภาฯ สมาชิกฯอบต. พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ดำเนินการการเก็บผักตบชวา ออกจากคลองและถนนบริเวณสะพานบ้านผาสุก บ้านสุขเจริญ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบโคกหนอง นา ธนาคารน้ำใต้ดินและฟาร์มตัวอย่างตามศาสตร์พระราชาอบต. หนองม่วง ร่วมกับ #อำเภอโคกสูง #หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา อบต.หนองแวง โคกสูง สระแก้ว อบต.โนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว #พลังงานจังหวัด
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
  นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง และนายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีฯ ณ บริเวณสวนสาธารณริมสระน้ำ อบต. หนองม่วง
  พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลหนองม่วง
ประจำปี พ.ศ.2563
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า(COVID19)และการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง
  ร้านประชารัฐ ร้านสหกรณ์ บ้านหนองหว้า
  การติดตามและตรวจสภาพร้านค้าแผงลอย
- ตลาดแผงลอย บ้านหนองหว้า และตลาดแผงลอย ตอนเย็น บ้านโคกสว่าง
     

ประกาศ-เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก-อบต.
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตารางกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
เจตนำนงสุจริต-ผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการ-ปีงบประมาณ-2564
รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ-2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์รับโอน-ย้าย
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัิติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ฉบับที่ 23
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 11
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
ประชาัสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศใช้แผนป้องการทุจริต-61-64
แผนป้องกันการทุจริต-2561-2564
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ-อบต.หนองม่วง
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มืองานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โทร:08-6060-6850

นายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองม่วง
โครงสร้างส่วนราชการ

เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน(ภรด.2) ณ สำนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
เว็บไซต์บริการ
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter                                                    
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982