Image
 
image
 
image

 
                                      

โครงการลดขั้นตอนการทำงาน อบต.หนองม่วง


1.ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
2.แผนผังการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
3.ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง
4 .แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
5 .ขั้นตอนขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.หนอง
6 .ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

มาตรฐานการให้บริการ-อบต.หนองม่วง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982