Image
 
image
 
image

วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบชลประทาน ดูแลงานการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน
สร้างเศรษฐกิจชุมชน อย่างพอเพียง
................................................
ยินดีต้อนรับสู่........
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ.2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เป็นลำดับที่ 5,356 จากทั้งหมด 6,746 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสูง ประมาณ 4 กิโลเมตรการตรวจสอบ
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
        ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
    
  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
  17 กันยายน 2563 กิจกรรม อบรมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
  17 กันยายน 2563 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  28 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง และชมรมกีฬาตำบลหนองม่วง จัดอบรมและส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 ณ โดมสนามกีฬาอบต.หนองม่วง
  26 กันยายน 2563 นายกเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2563
ณ โดม อบต. หนองม่วง
  23 กันยายน 2563
นายกเทอดศักดิ์ อาศัยกลางและทีมงานมาบรรยายระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หรือการเติมน้ำใต้ดิน อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการเรียนรู้การเติมน้ำใต้ดินอย่างถูกต้อง
  22 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง ร่วมกับพมจ.สระแก้ว มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นายลี หมั่นกิจ หมู่ที่ 14 กรณีปรับปรุงห้องน้ำ
  22 กันยายน 2563 อบต.หนองม่วง ร่วมกับพมจ.สระแก้ว มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นางท่ง กุดนอก หมู่ที่ 5 กรณีเปลี่ยนหนังคาบ้าน
  20 กันยายน 2563
นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง
นำทีมนายกฯอบต.หนองม่วง ประธานสภาฯ สมาชิกฯอบต. พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ดำเนินการการเก็บผักตบชวา ออกจากคลองและถนนบริเวณสะพานบ้านผาสุก บ้านสุขเจริญ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 
โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบโคกหนอง นา ธนาคารน้ำใต้ดินและฟาร์มตัวอย่างตามศาสตร์พระราชาอบต. หนองม่วง ร่วมกับ #อำเภอโคกสูง #หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา อบต.หนองแวง โคกสูง สระแก้ว อบต.โนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว #พลังงานจังหวัด
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
  นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง และนายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีฯ ณ บริเวณสวนสาธารณริมสระน้ำ อบต. หนองม่วง
  พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลหนองม่วง
ประจำปี พ.ศ.2563
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า(COVID19)และการจัดทำหน้ากากป้องกันตนเอง
  ร้านประชารัฐ ร้านสหกรณ์ บ้านหนองหว้า
  การติดตามและตรวจสภาพร้านค้าแผงลอย
- ตลาดแผงลอย บ้านหนองหว้า และตลาดแผงลอย ตอนเย็น บ้านโคกสว่าง
  ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงออกเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 นอกสถานที่ของตำบลหนองม่วง
  ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงออกเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2561 นอกสถานที่ของตำบลหนองม่วง
     

ประกาศ-เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก-อบต.
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตารางกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
เจตนำนงสุจริต-ผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการ-ปีงบประมาณ-2564
รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ-2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์รับโอน-ย้าย
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัิติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ฉบับที่ 23
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 11
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
ประชาัสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศใช้แผนป้องการทุจริต-61-64
แผนป้องกันการทุจริต-2561-2564
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ-อบต.หนองม่วง
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มืองานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชีนายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองม่วง

 

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองม่วง
โครงสร้างส่วนราชการ

เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน(ภรด.2) ณ สำนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
เว็บไซต์บริการ
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter                                                    
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982