Image
 
image
 
image

วิสัยทัศน์
พัฒนาระบบชลประทาน ดูแลงานการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน
สร้างเศรษฐกิจชุมชน อย่างพอเพียง
................................................
ยินดีต้อนรับสู่........
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ.2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เป็นลำดับที่ 5,356 จากทั้งหมด 6,746 แห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสูง ประมาณ 4 กิโลเมตร
   
  โครงการลดขยะลดภาวะโลกร้อน
วันที่ 17.พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมโครงการ ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
  มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี พร้อมมอบรถเข็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองม่วง จำนวน 37 กลุ่ม
  โครงการทำบุญเยี่ยมวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ระหว่าง วันที่ 5 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 จำนวน 9 วัดในตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
  วันที่ 29 ธันวาคม 2565
นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / ปลัดอบต.หนองม่วง ร่วมพิธียกเสาเอก บ้านของนางสมสี แก่มวิชา ราษฏรม.8 บ้านคลองทราย ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการสุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ เผือกสีสุขและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างดียิ่ง
  วันที่ 16 กันยายน 2565 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดโคกสว่าง หมู่ 5 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี
  วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายก อบต.หนองม่วง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อบต.หนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
  วันที่ 6 กันยายน 2565 กิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ หน่วยงานและผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นที่ ประจักษ์ ประจำปี 2565 โดยนายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายก อบต.หนองม่วง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม อบต.หนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
  วันที่ 6 กันยายน 2565 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง โดยนายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เป็นประธานในพิธี
  ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.โดมกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โดยมี นายพุทธิพงศ์ ม่วงศิลปชัย. นายอำเภอโคกสูงเป็นประธานในพิธี


  ชมกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่....

ประกาศผลการลดใช้พลังงาน
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาลุกล้ำทางสาธารณะ
หลักเกณฑ์การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศ-เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก-อบต.
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตารางกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
เจตนำนงสุจริต-ผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการ-ปีงบประมาณ-2564
รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ-2563
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์รับโอน-ย้าย
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัิติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ฉบับที่ 23
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง หมู่ 11
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตรวจรับงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
ประชาัสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศใช้แผนป้องการทุจริต-61-64
แผนป้องกันการทุจริต-2561-2564
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ-อบต.หนองม่วง
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มืองานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โทร:08-6060-6850

นายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองม่วง
โครงสร้างส่วนราชการ

เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน(ภรด.2) ณ สำนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
เว็บไซต์บริการ
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter                                                    
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120   โทรศัพท์ 037- 441 982